Thuis op Strandeiland

IEDEREEN kan een bijdrage leveren aan STRANDEILAND. ALLE bijdragen worden geanalyseerd en gecategoriseerd en onder de aandacht gebracht bij de gemeente en anderen.

Ga nú naar www.hallostrandeiland.nl en draag bij! Voel je nu al Thuis op Strandeiland!

10 oktober 2019: Samen met de gemeente organiseerden we op 10 oktober een workshop over openbare ruimte. Wat werkt en wat niet? Om van te leren voor Strandeiland. 10 oktober 18.00 in SET, de jongerenhuisvestiging.

3 oktober 2019: Start Participatieproject

Een groep bewoners van IJburg en ambtenaren van de gemeente Amsterdam gaat een samenwerking aan om de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij de ontwikkeling van Strandeiland te verdiepen en te verbreden. Daarvoor wordt op 3 oktober een feestelijke kick off georganiseerd op IJburg. In aanwezigheid van wethouders Marieke van Doorninck en Rutger Groot Wassink wordt de aftrap gedaan. Iedereen van harte welkom!

Zowel de gemeente als de bewoners hebben tot doel dat Strandeiland een duurzame plek voor iedereen wordt, een plek waar mensen zich Amsterdams thuis voelen. Initiatiefnemer en bewoner van het eerste uur Linda Vosjan: “Dat bereiken we eerder als we sámen aan dit nieuwe stuk Amsterdam werken. En als we de manier van participeren wat verrassender invullen dan gemeente en bewoners van elkaar gewend zijn. Normaal treffen we elkaar ’s avonds in zaaltjes, met posters, white boards en gele post-its, maar in dit project willen we daar andersoortige activiteiten aan toevoegen zoals omgevingswandelingen en bezoeken aan bewonersgroepen. Zo denken we het participatieproces met meer mensen te verbreden en tegelijkertijd meer diepgang te geven.”

Wanneer: 3 oktober

Iedereen is welkom

15.45 Start kick-off bij Hotel Breeze, verrassende wandeling naar Lolaland

16.30 de feestelijke openingshandeling in Lolaland.
Lolaland, Pampuslaan 501
Hotel Breeze, Bert Haanstrakade 1074

18.00 Einde

Strandeiland
Strandeiland behoort met 8.000 woningen tot de grootste toekomstige stadswijken van Amsterdam. Gelegen aan de IJburgbaai met een 750 meter lang stadsstrand en aan de zuidzijde een ruige natuurrand aan het IJmeer is dit een nieuw stuk van Amsterdam. Voor commerciële en maatschappelijke bestemmingen komt 120.000 vierkante meter beschikbaar. Plus bijna 6 hectare aan groen voor recreatie.

26 juni 2019: Workshop Architectuur bij CocasaHub (voormalige L63): 15 IJburgers van diverse achtergronden krijgen de gelegenheid hun mening te geven over architectuur in relatie tot Strandeiland. Wil je meedoen aan een gesprek met de stedenbouwkundigen van Strandeiland? Mail natuurlijkijburg@gmail.com

Lumierestraat 63, 18.00 – 20.30 met hapjes en drankjes

24 april 2019: Voorlichtingsbijeenkomst recreatie en buitensportvoorzieningen vallen buiten de boot in het ontwerp van IJburg-Zeeburgereiland, van 20.00 tot 22.00 in Theater Vrijburcht.

Lees hier het rapport:

Definitief rapport Recreatie en Sport IJburg & Zeeburgereiland 20190409

In het hele gebied – van Sluisbuurt tot de Diemervijfhoek – ontbreekt een wijkoverstijgend ontwerp voor voorzieningen die voor iedereen nodig zijn om aangenaam en gezond te kunnen leven. Voldoende ruimte voor velden en groene stroken voor sporters, wandelaars, dierenliefhebbers en spelende kinderen moet in samenhang worden vastgelegd. Dit gebeurt momenteel echter niet met als gevolg gebrek aan ruimte om gezond te leven waardoor er spanningen tussen groepen en individuen ontstaan. Dat willen we oplossen en voorkomen. Daarover gaat het rapport ‘Recreatie- en Buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland’, dat door Marinus Knulst van NIJ aan de bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Oost en aan de Centrale Stad is aangeboden en op deze avond zal worden toegelicht.

Johan Vlug, stedenbouwkundige en landschapsarchitect, zal een presentatie en uitleg geven over het rapport en waarom er belangengroepen voor nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

21 januari 2019: Zo’n 20 mensen bezochten onze avond over het Stedenbouwkundig Plan voor Strandeiland. Johan Vlug vertelde een uur lang over de zienswijzen van Natuurlijk IJburg en Vrienden van het Diemerpark, waarna mensen konden reageren en hun eigen punten konden vertellen. Opvallende punten:

*Is er wel voldoende samenhang in de ontwerpen van Sluisbuurt tot en met Buiteneiland?

*Geef groen (bomen etc) wat meer gewicht in stadsontwikkeling.

*Hoe zit het met de ontsluiting, de verkeersafwikkeling? Komt dat wel goed?

*Hoe gaat het met de sportvelden voor de sportclubs op Strandeiland? Daar is onvoldoende in voorzien en IJburg wil “geen tweede Diemerpark-situatie” creëren.

*Kunnen IJburgers vrije ruimte krijgen op Strandeiland om bijvoorbeeld openbare ruimte/groen zelf te beheren?

*Kan de protestante kerk Binnenwaai op Strandeiland een gemeenschap starten?

*Hoe betrek je bewoners bij duurzaamheid, de natuur en het buitenwater.

21 januari 2019: Dieper in de plannen voor Strandeiland. We organiseren een avond in de Flexbieb waarbij we onze visie op het Stedenbouwkundig plan bespreken. Ook de visie van de Vrienden van het Dierenpark komt aan de orden. Iedereen van harte welkom om 20.00 uur.

30 augustus 2018: Vrolijkheid troef bij het feestje op Blijburg rond het landmaken. Wat is er nou leuker dan een stukje Amsterdam creëren? Alleen de naam Strandeiland is al heerlijk. Natuurlijk IJburg is voorstander van het meer gezamenlijk ontwikkelen van de stad. Momenteel zijn we ons project hierover aan het voorbereiden. Want hoe doe je dat samen een stuk stad maken?

mei 2018: We hebben een nieuw project dat we Gebiedsontwikkeling noemen. Het gaat over de uitbreiding van IJburg. We willen die graag zien in het kader van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd. Die wet betekent onder meer dat participatie veel meer ruimte krijgt dan nu het geval is.

In overleg met De Vrienden van de het Diemerpark heeft ons lid Johan Vlug zijn notitie “De Groene Component” aan de gemeente aangereikt (Stadsdeel en Centrale Stad). Daarnaast hebben we het onderstaande met de gemeente gedeeld. Natuurlijk IJburg wil hierover graag met de gemeente (centraal en decentraal) in gesprek en ook andere IJburgers de kans geven om van zich te laten horen.

Verkeersafwikkeling

De Strandeilanden worden samen op twee plekken verbonden met het Centrumeiland en het Centrumeiland vervolgens op twee plekken met de eerste fase van IJburg. Gaat dit wel goed? Is dit wel genoeg? Uit ervaring weten we dat de tram steeds meer conflicteert met het andere verkeer. Maar dat niet alleen. De nieuwe IJburgers gaan samen met de IJburgers van nu via IJburg Eén naar het vasteland terwijl het verkeer nu al vast loopt. Dit gaat niet goed. Rigoreuze maatregelen lijken onafwendbaar. Wij dringen er met klem op aan om de IJburgers van nu bij dit proces te betrekken, niet achteraf maar direct en stevig. Ook om te voorkomen dat we later worden geconfronteerd met onomkeerbare onhandige keuzes die nu gemaakt worden.

Differentiatie

De stad heeft gekozen voor een differentiatie van 40% sociale huur, 40% middelduur en 20% duurdere woningen. Deze keuze is ook van toepassing op het vervolg van IJburg. Deze mix heeft de kenmerken van een politiek compromis. Wij willen hier toch een paar kanttekeningen bij plaatsen nu het nog kan. Sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen genereren onvoldoende budget voor ruimtelijke kwaliteit, zowel stedenbouwkundig als architectonisch. Het resultaat laat zich raden. Een beperkte afslag op de grondwaardes is niet voldoende. Dit is een majeur probleem. De twintig procent duurdere woningen kunnen dit tekort aan kwaliteit niet compenseren nog afgezien van de pittige grondprijzen die er zullen worden gevraagd.

Kleine woningen

Sociale huurwoningen van nu worden veel kleiner dan de gemiddeld bijna 90 m2 GBO bij de sociale huurwoningen op IJburg Eén. Voor de middeldure woningen geldt hetzelfde. Betaalbaarheid wordt gerealiseerd door te beknibbelen op het metrage. De m2-prijs moet wel marktconform zijn immers. Op IJburg Eén was bij het middensegment de ondergrens 80 m2 GBO en het gemiddelde 120 m2 GBO. Kleinere woningen zijn op zich geen probleem maar een enorme concentratie kleine woningen is wel een probleem. Kleine woningen zijn prima geschikt voor één en tweepersoons huishoudens die, zodra dat kan, weer doortrekken naar elders. Echter, op deze manier ontstaat geen sociaal vitale wijk, weinig blijvers, veel passanten. Op veel plaatsen hoeft dat ook geen probleem te zijn, hier wel. Op andere plekken in de stad liggen nieuwe gebieden altijd ingebed tussen of tegen bestaande wijken aan maar op IJburg Twee juist niet. IJburg wordt een steeds groter schiereiland omgeven door water. Deze stedenbouwkundige situatie vereist een op zich stabiele mix van blijvers en passanten, en dus ook veel meer grotere woningen en dus ook een andere mix. Nu kan het nog.

Inclusie

IJburg Eén is opgezet als Wijk zonder Scheidslijnen, niet alleen de mix 30-40-30, maar ook als plek voor wat we in het huidige jargon kwetsbare mensen noemen. Op IJburg Eén ging het over 5% van de sociale huur en dus 1.5% van alle woningen, ouderen niet meegeteld. Laten we van meet af aan targets opnemen en verankeren voor kwetsbare mensen en ouderen, inclusief de daarvoor noodzakelijke voorzieningen en spreiding.

25 jaar VINEX

In 2016 is de balans op gemaakt van 25 jaar VINEX. Twee belangrijke lessen en aanbevelingen willen we onder de aandacht brengen. Ten eerste: teken (en reken) niet alles hermetisch dicht. In de goede Amsterdamse traditie lijkt dit nu toch weer te gebeuren. En ten tweede: reserveer substantieel ruimte voor (veel) later. Pas tegen de tijd dat een wijk helemaal bewoond is ontstaat er zicht op ontbrekende kwaliteiten, niet achter de tekentafel en dus ook niet nu. Ruimtereserveringen zijn geen bleeders in de grondexploitatie maar investeringen in een stabiele wijk met een lange duurzame toekomst. Laten we hierbij niet met een scheef oog naar het Buiteneiland kijken. Open ruimte en groen op die plek zijn geen luxe maar noodzaak en mogen dus niet, en ook later niet, opgeofferd worden voor gebouwen en verharding.